Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:

Naisten Hyvinvointikeskus Tuntuma
Torikatu 64
040 8340423
info@hyvinvointikeskustuntuma.fi
Y-tunnus: 2770464-9

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Salla Tiiro
040 5446858
salla@hyvinvointikeskustuntuma.fi

1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin ylläpito, kehittäminen ja seuranta
 • palveluiden toteuttaminen
 • hoitokäyntien kirjaaminen
 • fysioterapiapalautteiden ja -lausuntojen kirjaaminen
 • markkinointi, analysointi ja tilastointi
 • markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
 • asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
 • Kela-korvausten hakeminen ja käsittely

2. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Naisten Hyvinvointikeskus Tuntuman ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Tietojen käsittely perustuu sekä lakisääteiseen velvoitteeseen että rekisteröidyn suostumukseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

 • nimi, asiakasnumero, sukupuoli, henkilötunnus, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
 • huoltajatiedot
 • lähete-, jono-, ajanvaraus- ja käynti-/hoitojaksotiedot
 • mahdolliset muut hoidon kannalta oleelliset tiedot, kuten röntgentutkimuksen tiedot
 • hoidon kannalta olleelliset terveydentila-, hoito- ja toimenpidetiedot
 • laskutustiedot
 • asiakkaan lähettämät sähköpostit ja tekstiviestit
 • asiakkaalta pyydetyt luvat ja suostumukset
 • asiakkaan itse tuottama sisältö, esimerkiksi asiakaspalaute
 • muut mahdolliset asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten tiedot harrastuksista ja työstä

4. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointitarkoitukseen. Fysioterapiaan liityviä potilastietoja säilytetään 12 vuotta hoitosuhteen päättymisestä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • asiakkaan tai hänen huoltajansa ilmoittamat tiedot
 • lääkärin lähetteen ja lausunnon mukaiset tiedot
 • tutkimuksen ja hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan aikana esille tulleet tiedot
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan yhteystietoja, kuten sähköpostia, nimeä ja osoitetta voidaan siirtää säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin tietosuojalain puitteissa (suoramarkkinointi, Facebookin mainostyökalut ja mielipide- ja markkinointitutkimukset). Yhteystiedoista ei käy ilmi asiakassuhteen laatu.

Tietoja ei luovuteta ilman asianomaisen lupaa ulkopuolisille. Asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksesta oleellisia tietoja voidaan luovuttaa konsultointitarkoituksessa tai hoidon siirtämistarkoituksessa toiselle ammattilaiselle.

Tietoja ei siirretä ilman asiakkaan lupaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

8. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden kautta. Rekisteriä ylläpidetään sähköisellä ohjelmalla. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen luvan saaneilla henkilöillä.

9. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.